Vacatures

Maak dat de klas wijs!

Van wijsheid uit de schoolbanken tot gewoon eigenwijs zijn. Leerlingen zijn van nature wijs. Dat geldt ook voor docenten. Bij het Farelcollege is er alle ruimte om vormen van (goede) wijsheid te stimuleren.

Zelf denken, zelf handelen. Met gezond verantwoordelijkheidsgevoel heb je alle vrijheid om kwalitatief hoogwaardig les te geven. Van helder communiceren met leerlingen tot elkaar ondersteunen op alle mogelijke manieren en volop vrijheid om jezelf te ontwikkelen: bij het Farel kan het. En de warme collegialiteit? Die is vanzelfsprekend.

Bekijk hier een overzicht van de meest recente vacatures. Misschien is er een passende vacature voor jou? Aarzel niet en reageer.
We hopen je snel te verwelkomen zodat je jouw unieke talent bij het Farel kunt ontplooien.Vacature teamleider havo 3, 4 en 5

Vanwege pensionering van de huidige teamleider, ontstaat per 1 maart 2018 een vacature voor: Teamleider Havo 3, 4 en 5.

Context
Teamleiders vervullen binnen onze school een belangrijke positie; zij vormen de onmisbare schakel tussen docenten en directie. De teamleider is in de eerste plaats leider van een team. De teamleider is de direct leidinggevende van de docenten in dat team en is verantwoordelijk voor de operationele zaken van alledag in het team. De teamleider is ook degene die binnen het team leiding geeft aan onderwijskundige ontwikkelingen. Onze school wil vanuit een eigen visie aansluiten bij maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen en de teamleider heeft een belangrijke rol bij de totstandkoming van het beleid en de implementatie ervan.


Werkzaamheden
1. Onderwijsuitvoering en leerlingbegeleiding

 • het toewijzen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden aan de leden in het team;
 • het bevorderen en bewaken van het gewenste pedagogisch-didactisch klimaat binnen het team;
 • verantwoordelijk voor de ‘opbrengsten’ van het onderwijs: rendementen, doorstroom en afstroom; de samenhang tussen de vakken en de adequate begeleiding van leerlingen;
 • sterk in het (bij)sturen op onderwijsresultaten en in staat daarover het gesprek te voeren met de betreffende vakdocenten en met de directeur. Samen zorg je ervoor dat er voor leerlingen een uitdagend en stimulerend programma is.
 • het organiseren, bevorderen en mede-uitvoeren van adequate leerlingenbegeleiding;
 • het organiseren van passende oplossingen voor (dreigende) problemen in de onderwijsuitvoering door het team; verantwoordelijk voor de uitvoering van het aanname- en verwijzingsbeleid;
 • adviseren van de directeur betreffende de eindbeoordeling van het begeleidings- en beoordelingstraject van nieuw aangestelde docenten.

2. Professionele ontwikkeling van het team

 • het stimuleren, ondersteunen en coachen van de leden van het team om hun competenties te ontwikkelen zodat deze gelijk op lopen met de ontwikkeling van de school;
 • in staat bent zijn aan de ontwikkeling van het team zowel procesmatig als inhoudelijk een stevige bijdrage te leveren.
 • het adviseren van het management omtrent de te verwachten personele knelpunten en het aangeven van de oplossingsrichting;
 • het periodiek voeren van functioneringsgesprekken;
 • het vaststellen van de overeengekomen afspraken betreffende de professionele en persoonlijke ontwikkeling van de leden van het team;
 • het begeleiden, stimuleren en faciliteren van de professionele en persoonlijke ontwikkeling van de leden van het team.

3. Planmatig werken
- in samenwerking met het team; opstellen, uitvoeren, evalueren en bijstellen van het teamplan op basis van het afdelingsplan;
- monitoren van de voortgang van het behalen van de beoogde resultaten;
- het beoordelen van behaalde resultaten in het vertalen naar het teamplan.

4. Contacten

 • met docenten (en andere medewerkers) over hun functioneren;
 • met collega-teamleiders over de uitvoering van het onderwijs om tot afstemming te komen over teamoverstijgende aangelegenheden;
 • met ouders/verzorgers om informatie te verstrekken en zaken af te stemmen tijdens ouderavonden, voorlichtingsavonden, e.d.;
 • met leerlingen in het kader van de lessituatie, leerlingenbegeleiding en het nemen van maatregelen bij het overtreden van regels;
 • met externe organisaties om de zorg voor (probleem)leerlingen af te stemmen (zoals leerplichtambtenaar/maatschappelijk werk/GG&GD);
 • met de directeur om verantwoording af te leggen over de resultaten van het team.

Functie-eisen:
Onze nieuwe teamleider:

 • heeft een brede theoretische kennis en praktijkkennis van algemene onderwijskundige en personele ontwikkelingen;
 • heeft inzicht in de organisatie van het voortgezet onderwijs;
 • heeft vaardigheid in het analyseren van complexe situaties;
 • heeft vaardigheid in het coachen en begeleiden van (nieuwe) medewerkers;
 • heeft vaardigheid in het gebruik van relevante gesprekstechnieken;
 • is vaardig in het aansturen van professionals;
 • is vaardig in het opstellen van plannen en het implementeren ervan.
 • is academisch opgeleid, heeft bij voorkeur een 1e graads bevoegdheid.

Benoeming en facilitering:
De benoeming tot teamleider HAVO bovenbouw is met ingang van 1 maart 2018.
De inschaling vindt plaats in LD tijdelijk, met uitzicht op LD vast, tenzij al LD vast.
Omvang van de vacature is minimaal 0,8 FTE waarvan 0,65 FTE voor het teamleiderschap. Overige taakomvang wordt gevuld met (lesgevende) taken.

Procedure:
De procedure voor deze vacature staat beschreven in het document Tijdpad vacature Teamleider HAVO 09-2017

Voor vragen over de inhoud van de functie of de procedure kunt u contact opnemen met J.H. Hoek (directeur Farel Lyceum) via telefoonnummer 0180 411 777 of j.hoek@farelcollege.nl

Tijdpad vacature Teamleider HAVO 09-2017

Maandag 25 september Intern en extern openstellen vacature

Maandag 9 oktober 12:00 uur Sluitingsdatum reacties (brief en CV)

Donderdag 12 oktober Brievenselectie door sollicitatiecommissie

Vrijdag 13 oktober Uitnodigen en afwijzen kandidaten

Maandag 23 oktober 1e ronde gesprekken

Maandag 30 oktober 2e ronde gesprekken

Vrijdag 10 november Assessment